Shen Ling Bai Zhu San Sun Ten Capsules 100's


Item #:

342BC

Price:

Login to See Pricing

Ginseng & Atractylodes Formula

Shen Ling Bai Zhu San Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Ginseng (ren shen)

·         Poria (fu ling)

·         Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)

·         Radix Glycyrrhizae (gan cao)

·         Rhizoma Dioscoreae (shan yao)

·         Semen Lablab album (bai bian dou)

·         Semen Nelumbinis (lian zi rou)

·         Radix Platycodonis (jie geng)

·         Semen Coicis (yi yi ren)

·         Fructus Amomi (sha ren)

·         Fructus Jujubae (da zao)

Loading...