Ba Zhen Tang Sun Ten Capsules 100's


Item #:

848BC

Price:

Login to See Pricing

Tang-kuei & Ginseng Eight Combination

Ba Zhen Tang Capsules

 

Ingredients:

 

·         Radix Angelicae sinensis (dang gui)

·         Rhizoma Chuanxiong (chuan xiong)

·         Radix Paeoniae alba (bai shao)

·         Radix Rehmanniae praeparata (shu di huang)

·         Radix Ginseng (ren shen)

·         Rhizoma Atractylodis macrocephalae (bai zhu)

·         Poria (fu ling)

·         Rhizoma Zingiberis recens (sheng jiang)

·         Fructus Jujubae (da zao)

·         Radix Glycyrrhizae praeparata cum melle (zhi gan cao)

Loading...